en-USnb-NO

Nyheter

Formannskapet vedtok detalj- regulering  av Litjskjeet

Formannskapet vedtok detalj- regulering av Litjskjeet

Redaktør: Åsmund Snøfugl/4. oktober 2017/Kategorier: Startsiden, Melhus rundt

Ranger denne artikkel:
Ingen rangering

Planområdet på 19,3 dekar flat fulldyrka jord ligger langs Nyhusveien i Ler sentrum. Planen er å bygge 48 småhus i konsentrert bebyggelse, og 42 boliger i blokkbebyggelse.

AV JENS GRANØIEN
Saken er tidligere behandla, og det er foretatt små endringer siden den gangen. Formannskapet vedtok alternativ 2 som innebærer at GF4 friplass utvides fra 300 til 500 kvad­ratmeter. Utvidelsen be­g­run­nes med at man må sikre tilstrekkelig areal for å håndtere flomproblematikken omkring Kaldvella og utenfor planavgrensningen. Forslagsstiller Sellberg Arkitekter på vegne av tiltakshaver Block Watne har utarbeidet regu­leringsplan for detalj­reg­ulering for deler av eien-dommen gnr. 137, bnr. 21 på Ler.
Formannskapet dro først på befaring tirsdag. På befaringen deltok foruten formannskapet eier av 137/21, Tor Borten og tre naboer som blir berørt av utbyggingen. Tor Borten pekte på at det stadig stilles nye krav, når krav er innfridd.
Konsekvensene av eksisterende bomiljø ble diskutert, og naboene fremmet forslag om at saken utsettes i påvente av at uavklarte forhold blir avklart.

Bildet: Ordfører Gunnar Krogstad og grunneier Tor Borten orienterer formannskapet om saken.

Les mer i Gaula.

Antall (846)/Kommentarer ()

Tag:

Siste nummer

GULA-T1-HOV-181213-01