X

Responsive image

Nyheter
Vil ha utredet  flere alternativ til bru

Vil ha utredet flere alternativ til bru

Author: Melhus Avisa Gaula/Wednesday, May 4, 2022/Categories: Startsiden, Nyheter

Ifølge et enstemmig kommunestyre i Melhus er det ingen selvfølge at det skal bygges ny gang- og sykkelbru over Gaula. Kommunestyret vil utrede flere alternativer.

AV JENS GRANØIEN

Vedtaket om å se på flere alternativer til ny bru, eventuelt rehabilitering av Gimse bru, ble fattet etter en interpellasjon framsatt av Ingunn Nervik Isaksen (Ap). Hun foreslo, og fikk vedtatt utredning av et påheng på Melhusbrua og utbedring av Gimse bru.

    Nervik Isaksen sa i kommunestyret at det i forbindelse med at det vurderes å bruke betydelige offentlige midler på gang- og sykkelvei over Gaula, i tillegg til de bruene som er fra før, er en nødt til å sjå på alternativer for å få den laveste kostnaden med tanke på nytten.

    – Som kjent har vi to bruer over Gaula, og kommunen er i gang med en mulighetsstudie hvor fem forskjellige versjoner av en gang- og sykkelbru skal vurderes opp mot hverandre, sa Nervik Isaksen.

    I et orienteringsmøte den 29. mars i kommunestyresalen kom det forslag om å sjå på gang- og sykkelveibru sør for alternativ 1. Det kom også to andre forslag.

 

De to alternativene inkluderes i mulighetsstudien

Ordfører Jorid Jagtøyen som svarte på interpellasjonen, sa at formålet med gang- og sykkelbru er å etablere sammenhengende gang- og sykkelnett som en indre ringrute i sentrumsområdet. Hun sa at brua vil være en naturlig videreføring av gang- og sykkelbrua over E6.

    – Brua skal gi bedre trafikksikkerhet for gående og syklende som har behov for å ferdes på tvers av Gaula. Prosjektet finansieres ved hjelp av Miljøpakken, og gjennom utbyggingsavtaler som inngås i forbindelse med utbygging i Melhus sentrum, sa ordfører Jorid Jagtøyen.

    Hun sa at de to alternativene som foreslås i interpellasjonen inkluderes i mulighetsstudien.

    – Det er imidlertid viktig å påpeke at rådmannen ikke ser på en utbedring av Gimse bru, men et selvstendig alternativ hvor det bygges gang- og sykkelvei parallelt med Gimse bru, uten at adkomsten på fylkesveien over brua blir berørt, sa Jagtøyen.

    Ordføreren sa at rådmannen uttrykte under folkemøtet den 29. mars, at framkomne forslag under møtet og i media, om å se på alternativer i tilknytning til Melhusbrua og Gimse bru, muligens måtte opp til behandling i kommunestyret, da disse kunne være i strid med intensjonene i områdeplanen for Melhus sentrum.

 

Nyttig å rehabilitere Gimse bru – må innom fylkeskommunes budsjett

Lars Borten (ML) sa seg enig med interpellanten. Han mente at det kanskje går an å få til to felt på Gimse bru.

    – Det er nyttig å rehabilitere Gimse bru med to felt og gang- og sykkelvei. Kanskje det koster litt mer. Kanskje kommer vi langt med 200 – 250 millioner, sa Borten.

    Kommunalsjef Morten Bostad opplyste at dersom en skal rehabilitere Gimse bru, så må en innom fylkeskommunens budsjett, fordi det er fylkesvei. Han mente at en sånn løsning vil påløpe enda flere kroner.

    Bostad pekte på et alternativ lenger nord, ved Brubakken som vil ta unna trafikken fra boligfeltet som er planlagt på Gimsøya. Han mente at den planlagte behandlingen av saken i september/oktober vil dra ut, dersom det skal utredes flere alternativ. Kommunalsjefen poengterte at gang- og sykkelvei må ha minst tre meters bredde.

    Merethe Moum (ML) konkluderte med at innbyggerne har vært aktiv, både i møte og i media i denne saken. Hun var glad for at kommunestyret velger å få inn flere alternativer i det videre arbeidet.

 

Ikke «inn i tiden» å bygge ei bru i tre meters bredde

Per Olav Skurdal Hopsø (Ap) mente det er fornuftig av Melhus kommune å finne ut hva som har best effekt. Han poengterte at det er viktig å bruke pengene en har til rådighet fornuftig.

    – Det framstår ikke «inn i tiden» å bygge ei bru over Gaula i tre meters bredde, sa Skurdal Hopsø.

    Varaordfører Stine Estenstad sa at det er fornuftig å ta dette med i den videre prosessen.

    – Jeg er ikke like optimistisk som Hopsø når det gjelder å inkludere fylket. Det er neppe noen stor vilje fra dem om å gjøre noe med Gimse bru, fryktet varaordføreren.

    Hun sa at kanskje må det bygges flere pilarer i Gaula.

    – Det viktigste med god forbindelse er 1600 elever og 400 ansatte, sa hun.

 

Må unngå mye trafikk gjennom Melhus sentrum

Ketil Reitan (Sp) sa at han gledet seg over innspill fra folkemøtet. Han mente at det ikke er for sent å endre på planene. Reitan mente at en må være åpen for innspill.

    – Nå får vi sett på mulighetene, sa han.

    Geir Tore Midttømme (Ap) sa at det må bygges bru over til Brubakkhaugen. Da mente han at en slipper unna mye trafikk gjennom Melhus sentrum.

    – Jeg ønsker at vi kjemper for den brua, sa Midttømme.

    Ordfører Jorid Jagtøyen hadde fått beskjed fra Melhus kornsilo om at de er avhengig av at Gimse bru er åpen for kjøretøy. 

Bilde: 

Ingunn Nervik Isaksen (Ap) foreslo at mulighetsstudie angående bru over Gaula, omfatter flere alternativer.

 

Print

Number of views (696)/Comments (0)

Siste utgave
Om avisa

Avisa-Gaula.no er Gaula sin nettutgave. På papir kommer avisa ut hver torsdag og gir deg nyheter om det som skjer i Melhus kommune. Har du tips? Send oss en e-post til snoefugl@online.no eller ring oss på 72 87 24 11.
 

Du får kjøpt avisa her: 

Byneset: 
Nordbygdens Samvirkelag

Melhus: 
Ark Bruns Bokhandel
Eurospar Melhustorget
Rema 1000 Melhus torg
Esso-stasjonen, Melhus
Coop Extra Melhus
Rema 1000 Gaula

Kvål: 
Coop Prix Kvål
Shell-stasjonen, Kvål

Ler, Lundamo og Hovin:
Coop Prix Ler
Coop Marked Lundamo
Coop Marked Hovin

Hølonda: 
Hølonda samvirkelag
Samvirkelaget Korsvegen

Midtre Gauldal:
Coop Extra, Støren
Kotsøy samvirkelag

Orkdal:
Kiosk - Orkdal sjukehus

Digitale utgaver og e-abonnement kan kjøpes via https://gaula.buyandread.co